109

مث اینکه تو نبود ما طوفان کوبونده کل شهرو.

برگشتیم انگار تو تراس جنگ بوده!

23:26 | Friday 11 Khordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |