دریافت کد گوشه نما

148

غریدن شیر است این

در صورت آهوی او..

11:57 | Wednesday 30 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |