207

رزق من همرنگ شدن با رنگ تو بود

و چه رنگی از رنگ الهی خوش تر؟

.

› بقره/138

00:26 | Wednesday 13 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |