249

اگه هیچکس و هیچ چیزی هم اطرافت نباشه که باهاش اذیت شی،
یه رهگذر مامور میشه
تا از کنارت بگذره و اذیتت کنه.
.
› آروم باش.. آرووم..
› این سنت دنیاست دختر..
01:07 | Friday 29 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |