268

گریه بوَد برای تو

خمس و زکات دیده‌ام..

.

› این غم به صد ادله‌ی محکم مقدس است..

23:14 | Saturday 06 Mordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |