دریافت کد گوشه نما

284

حی علی العزا..

21:31 | Monday 19 Shahrivar 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |