دریافت کد گوشه نما

292

که عشق آسان نمود اول..

که عشق آسان نمود اول..

که عشق آسان نمود اول..

که عشق آسان نمود اول..

11:00 | Sunday 08 Mehr 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |