301

درمونده‌ترین آدم دنیا بودم
لحظه‌ای که دنبال مدارک گمشده‌م میگشتم و وقتی دیدم هیچ چاره‌ای ازم برنمیاد گریون نشستم رو زمین
22:11 | Saturday 14 Mehr 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |