352

ما اصابک من حسنة فمن الله

و ما اصابک من سیئة فمن نفسک

.

› من نفسک..

13:03 | Monday 03 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |