362

فقط میتونم لبخند بزنم به کسی که بود و نبود رزقِ کسی رو به خودش وابسته میدونه.
حتی رزق زن و بچه شو.
.
› رازق یکی دیگه ست.
› شما نهایتا یه کانالید واسه رسوندن رزق 
› نباشید، یه کانال دیگه..
03:04 | Thursday 13 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |