دریافت کد گوشه نما

366

صدای برخورد ماشین که به سپر اومد

به ثانیه نکشیده گفت مامان ناراحت بود، برمیگردیم.

11:04 | Friday 21 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |