137

درسته قبولش ندارم اما از سیاه لشکر یه میلیون فالوورش که هستم.
.
› خود همین یه تاییده.
11:56 | Monday 28 Khordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |