دریافت کد گوشه نما

355

اون غبارهای ریزی که وقتی خورشید می تابه
تو امتداد شعاع های نوریش دیده میشن که آروم حرکت میکنن رو
میگن هَباء
.
23:00 | Monday 03 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |