356

داشت میگفت اغلب ما آدم ها گرفتار سندرم 90 - 99 درصدی هستیم

دیدم آخرین باری که گرفتارش بودم یادم نمیاد.

.

› تنزل کردم به 40 - 50 درصد

21:32 | Wednesday 05 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |