361

سردی زمستون انقدی واسم غیرقابل تحمله 

که حتی سردی قالب وبم داره دلمو فشرده میکنه.

.

› سردی رو مجازا بگیرید بی روحی

14:05 | Wednesday 12 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |